1 t/m 31 augustus
Yn de Tétún
Fam. Plantenga
Stienser Hegedyk, Stiens